LAMBO
LAMBO

Usługi - prawo jazdy

Dla Państwa wygody, przygotowaliśmy krótki wykaz kategorii prawa jazdy, dostępnych w naszym kraju.

Kategorie prawa jazdy

Uzyskanie dokumentu uprawnia posiadającego do korzystania z określonego w kategorii typu pojazdu na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 

 

 

  1) kategorii AM:
      a) motorowerem,
      b) czterokołowcem lekkim;


  2) kategorii A1:
      a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
      b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  3) kategorii A2:
      a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
      b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  4) kategorii A:

      a) motocyklem,
      b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  5) kategorii B1:
      a) czterokołowcem,
      b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  6) kategorii B:
      a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
      b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
      c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
      d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  7) kategorii C1:
      a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
      b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  8) kategorii C:
      a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
      b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  9) kategorii D1:
      a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
      b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  10) kategorii D:
      a) autobusem,
      b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  11) kategorii T:
      a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
      b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
      c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


  12) kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;


  13) kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;


  14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;


  15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;


  16) kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.


2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.


3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:


  1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;


  2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);


  3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;


  4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku
mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Zapisz się na kurs już dziś!  

Dane kontaktowe

  Auto Szkoła LAMBO

ul. Radarowa 28

(przy WORD Okęcie Radarowa)

e-mail:  kontakt@osk-lambo.pl

Biuro czynne:

 

       Pn - pt     10 - 19        Sob            9 - 15

 

tel.  888  333  667

(22)  24  34  000

 

Jazdy  prowadzimy

 pon - ndz  6-22